Gerek Ulusal Temas Noktası’nın yurt içindeki paydaşlara tanıtımını yapmak gerekse ilerleyen zamanlarda yapılacak Sözleşme’nin Türk hukukuna daha kapsamlı uyumlaştırılması çalışmalarına fkri kaynak yaratmak adına; hakimler, savcılar, adalet bakanlığı yetkilileri, erişim ve yer sağlayıcıları ile akademisyenler, İstanbul’da 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen “Budapeşte Sözleşmesi Kapsamında Saklama Talebi ve Türkiye Uygulamaları” isimli çalıştaya davet edilmişlerdir. Katılımcılara etkinlikten…

6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikayetlerini karara bağlamakla da yetkilidir. Kurul, ayrıca şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin hukuka…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16 Nisan 2019 tarihinde yayınlamış olduğu kararına veri sorumlusunun meşru menfaati konu olmuştur. Karar, veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru menfaat çerçevesinde kullanma talebiyle Kuruma yapmış olduğu başvuru üzerine verilmiştir. Burada iki farklı işleme şartının söz konusu olduğuna dikkat edilmelidir: Veri sorumlusu “hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek…

Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (KVKK) ilham kaynağı olan AB kişisel veri koruma hukukunda yakın zamanda önemli bir reform süreci yaşandı. Birliğin kişisel veri koruma hukukunun omurgasını oluşturan 95/46 sayılı Direktif yerine 2016/679 sayılı Genel Kişisel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ikame edildi. GDPR, 95/46…

logo-footer