Sanayi devriminin gerçekleştiği 19. yüzyıldan günümüze ekonomi, toplumsal yaşamın temel dinamiğini oluşturmaktadır. Bu dinamik, 20. yüzyılda düzenlenen birçok hukuki düzenlemeyi etkilemiş ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Zamanla ekonomik yapının istikrarının ve devamının daha da önemli hale gelmesi sonucunda bu yapı temel hukuki düzenlemelerdeki özel hükümlerle ve hatta ceza yasalarında yer alan normlarla korunmaya başlanmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) bunlardan en önemlileridir. Bu yasalar incelendiğinde, esas itibariyle bilişim dünyasındaki gelişmeleri içerdikleri görülmektedir. Ayrıca söz konusu yasaların bilişim sektörünün günlük ve ticari yaşama yansımalarını içeren düzenlemelere sahip oldukları görülmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerde sıklıkla görülen elektronik imza kullanılması, internet üzerinden şirket genel kurul toplantısının yapılması, elektronik posta ile geçerli tebligat yapılması ya da faks yoluyla sözleşme kurulması gibi bilişim çağının araçları bu genel kodlar ile hukuksal birer uygulama haline getirilmişlerdir. Buradan hareketle çalışmada TBK, TTK ve HMK’da düzenleme konusu yapılan bilişim alanına ilişkin yeniliklerin kötüye kullanılması suretiyle aynı zamanda suç oluşturan eylemlere konu olması halinde bunların barındırdıkları riskleri ve bu eylemlerin ceza hukukuna yansımalarını, ceza hukuku açısından ne gibi ihlallere yol açabileceklerini inceleme konusu yapılmaktadır.