Kişisel verilerin korunması alanını kapsamlı bir biçimde düzenlemek üzere art arda yasal düzenleme yapılması yoluna gidildiği ve karar ve tebliğlerin yayımlandığı bugünlerde; son olarak konuya ilişkin yakın tarihli bir gelişme gerçekleşti: Kişisel Verileri Koruma Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere ” Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği ” 26 Nisan 2018 tarihli ve 30403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurumun teşkilat yapısı ile hizmet birimlerinin yönetmelik ile düzenlenecek olması esasen önceki yayımlanan yönetmelikler gibi beklenen bir gelişmeydi. Zira 6698 sayılı Kanun’un ” Başkanlığın oluşumu ve görevleri ” başlıklı 25. maddesinin 5. fıkrasında hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği belirtilmişti. Böylece Kanun ile öngörülmüş olan bir adım daha atılmış oldu.