Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan ve kısaca “VERBİS” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili hakkında hususlar düzenlenmiştir. Kanun’un aynı maddesinin 2. fıkrasında, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu ancak bu zorunluluğa Kurul tarafından istisna getirilebileceğine ve 3. fıkrasında da Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusunun hangi hususları içermesi gerektiğine yer verilmiştir. Belirtilen hususlarda değişiklik olması halinde maddenin 4. fıkrası uyarınca bu değişiklikler derhal Başkanlığa bildirilmelidir. Son olarak Kanun, aynı maddenin 5. fıkrasıyla Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüştür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülmüş olan Veri Sorumluları Sicili ile ilgili kapsamlı düzenlemelere yer veren “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir[1]. Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasında; Kurulun, birinci fıkrada sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen istisnaların kapsamı ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla karar alma yetkisini haiz olduğu ve Kurul kararlarını uygun yöntemlerle yayımlayarak kamuya duyuracağı ifade edilmişti. Kurul’un, kendisine verilen bu yetkiye dayanarak Sicil’e kayıt yükümlülüğü istisnaları hakkında vermiş olduğu 2.4.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı da, 15 Mayıs 2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı[2].

Veri Sorumluları Sicili hakkındaki hukuki düzenlemeler bu şekilde ilerleme kaydetmiş olmakla birlikte, kişisel verilerin korunmasına ilişkin planlama yapmak durumunda olan tüm sektörlerde ve konuyla ilgilenen tüm kesimlerde konuya ilişkin beklenti ve tereddütlerin devam ettiğini görmekteyim. Sicil’e kayıt yükümlülüğünün ne zaman başlayacağı, hangi süreler içerisinde kaydolmak gerektiği ve küçük büyük fark etmeksizin bütün veri sorumlularının kaydolmasının zorunlu olup olmadığı, soru işaretlerinin en fazla yoğunlaştığı noktalardır. Bütün bu soruların cevaplanabilmesi ve tereddütlerin giderilmesi şüphesiz Kurul’un atacağı adımlar sayesinde gerçekleşecektir.

İşte tam da bu amaçla Kurul’un konuya ilişkin vermiş olduğu kararlardan dört tanesinin Kurum’un internet sayfası ile Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmesi sonucu, söz konusu kararlar 18 Ağustos 2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çalışmamda da ilgili kararları, Veri Sorumluları Sicili hakkında daha önce gerçekleştirilen yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak değerlendireceğim. Bu değerlendirme sonucunda Kanun’a uyumluluk projeleri yürüten veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğü aşamalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunacağım. Böylece veri sorumluları açısından ciddi belirsizliklerin ve soru işaretlerinin bulunduğu “VERBİS’e kayıt yükümlülüğü” konusunun verilen kararlara ilişkin olarak bir nebze olsun anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım.

Makalenin tamamı için tıklayınız.

CategoryYayınlar