Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Sözleşmeyi Açıklayıcı Metin

• Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) Nihai Faaliyet Raporu

• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (1981)

• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol

• Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Konseyi ve AP Direktifi

• TCK(Gerekçeli) – CMK – PVSK – FSEK (İlgili Maddeler)

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Gerekçeli)

• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Gerekçeli)

• Elektronik Haberleşme Kanunu – Basın Kanunu – Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu

• Elektronik İmza Kanunu (Gerekçeli)

• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Gerekçeli)

• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü

• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

• Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

• Bilgi Sistemleri Yönetmeliği Tebliği

Ve Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi ile ilgili diğer bütün uluslararası düzenleme, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeyi içermektedir.

Konu Başlıkları

 • Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
 • Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi
 • Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)
 • İnternet Kanunu (5651)
 • Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
 • Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)
 • Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
 • Elektronik İmza Kanunu
 • Elektronik Haberleşme Kanunu
 • Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Açıklayıcı Metin
 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelikler