Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 15.04.2020 tarihinde daha önce yayımladığı kararlarla benzerlik gösteren iki karar yayımladı. Kararların değerlendirmelerine geçmeden önce belirtmek isteriz ki gerçekten kişisel verilerin korunması hukukuna hakim olunmak isteniyorsa, benzerliklerinden dolayı kararları değerlendirmekten, tartışmaktan ve üzerinde konuşmaktan kaçınılmamalıdır. Çünkü bu hukuk alanı somut duruma göre değerlendirme yapmanın gerekli olduğu (diğer hukuk alanlarına göre daha nitelikli bir durum değerlendirmesi yapılması gereken) bir alandır. Doğru bir değerlendirmenin yapılabilmesi ancak birbirinden farklılaşan özellikli durumlar hakkında bilgi sahibi olmakla mümkündür. Bu durumu küçük bir örnekle açıklamak gerekirse sigara içme bilgisi kimi zaman özlük bilgisi kategorisine giren bir kişisel veri iken kimi durumlarda ise sağlık bilgisi kategorisine giren bir özel nitelikli kişisel veri olabilir. Bunun belirlenmesi ise ancak ve ancak somut olayın değerlendirilmesi ile mümkündür. Yayımlanan kararlardan ilki veri sorumlusuna usule uygun başvuru yapılması ve veri sorumlusunun usule uygun başvuruya dürüstlük kuralları çerçevesinde cevap vermesine, ikincisi ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yükümlülüğüne aykırılığa ilişkindir. Çalışmamızın konusunu da bu iki kararın değerlendirmesi oluşturmaktadır.