Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a getirilecek olan yeni düzenlemelere ilişkin Yönetmelik 29 Mart 2020 tarihinde sessiz sedasız Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeleri incelediğimizde hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan, avukatın savunma hakkını tümüyle kısıtlayan, üstelik öncesinde Anayasa Mahkemesi tarafından da Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen aşağıda ayrıntılarıyla değineceğimiz hükmün yeni düzenlemeye getirildiğini görmekteyiz. Yönetmeliğin “Avukat ve noterle görüşme hakkı” başlıklı 72. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendine göre; “5237 sayılı Kanunun 220. maddesinde ve aynı Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir. Avukatların hükümlü ile kurumda yapmış olduğu görüşme sırasında konuşmaları yansıtan ve bizzat avukat tarafından elle tutulan kayıtlar hakkında da bu bent hükümleri uygulanır”. OHAL döneminde de benzer bir düzenleme 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un 6. maddesi 1 ile tartışmalı bir şekilde getirilmiş, ancak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılarak, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olup başka bir suçtan dolayı soruşturulan; şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin sınırlama Anayasaya aykırı bulunularak iptal edilmiştir. Buna göre maddenin; “Teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir” bölümünü iptal etmiştir.

CategoryCeza Hukuku, Makale