Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda KVKK m. 5/2-c’de yer alan veri işleme şartı gereğince mi işlenecektir? Yoksa bu halde dahi açık rıza alınmasının gerekli olduğu haller mevcut mudur? Bu konuda aşağıda açıklayacağım şekilde ayrımların yapılması gerektiğini ve bunların etkili çözüm önerileri olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir veri işleme faaliyetinde söz konusu olan kişisel veriler, sırf “sözleşmede yer alma dolayısıyla”, her durumda bu veri işleme şartına dayandırılırsa bu hukuka aykırı sonuçların ortaya çıkmasına yol açacaktır.