Kişisel veri, sınırları tam çizilemeyen bir kavramdır. Uluslararası ve ulusal düzenlemelerde, “belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin” kişisel veri olduğu kabul edilir. Başka bir deyişle bir kişiyi be-lirlemeye yarayan aklımıza gelebilecek her türlü bilgi, o kişinin kişisel verisidir 1. İnsanın, insan olarak evrendeki yerini alması ve toplumdaki konumu, insana bağlı bazı değerleri kişisel veri haline getirmektedir. Bununla birlikte özellikle geçtiğimiz yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmeler ve bunun topluma ve top-lumsal hayatı oluşturan bileşenlere yansıması pek çok bilgiyi kişisel veri haline getirmiştir. Bu verilerin birçoğu kişisel veri kategorisini oluştururken bazıları “özel nitelikli” kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Bazı verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilip bu şekilde daha etkin bir koruma altına alınmış olması bu verilerin kişinin temel hak ve özgürlükleri ile daha yakın bir ilişkide bulunmasından kaynaklanır. Zira söz konusu verilerin kötüye kullanılma ihtimalinde veri ilgilisi üzerinde doğabilecek zararların ve mağduriyetlerin daha büyük olacağı endişesiyle böyle bir ayırıma gidilmiştir.