Personal data, protection personal data, Personal Data Protection Act, and more generally, law on protection of personal data have become a popular and much debated field in Turkey in the last two years. For those involved in the matter, the interest dates back to earlier times; nevertheless, regardless of any involvement, everyone is somewhat familiar…

Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (KVKK) ilham kaynağı olan AB kişisel veri koruma hukukunda yakın zamanda önemli bir reform süreci yaşandı. Birliğin kişisel veri koruma hukukunun omurgasını oluşturan 95/46 sayılı Direktif yerine 2016/679 sayılı Genel Kişisel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ikame edildi. GDPR, 95/46…

Veri sorumlusu kavramı, bizim için artık oldukça bilindik. Zira veri sorumlusu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun adeta kalbinde yer alıyor . Bu hakkın sağlanması ve korunması için merkezi bir role sahip. Ancak o kadar da aşina olmadığımız bir kavram daha var: Ortak veri sorumlusu (joint controllers). 29 Temmuz 2019 tarihinde…

Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda KVKK m. 5/2-c’de yer alan veri işleme şartı gereğince mi işlenecektir? Yoksa bu halde dahi açık rıza alınmasının gerekli olduğu haller mevcut mudur? Bu konuda aşağıda açıklayacağım…

Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri başarmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için yeni ve değerli çözümler sunuyor. Tüm teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler de bir yandan…

Kurulun 18 Eylül 2019 tarihinde yayınlamış olduğu kararında, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri ilgilisine ve Kurula yapılacak bildirimde olması gereken asgari unsurlar konu edilmiştir. Kararda veri ihlali bildiriminin önemi üzerinde durulmuş, KVKK’nın mevcut düzenlemesine yer verilerek bildirimde bulunacak asgari unsurlar belirtilmiştir. Kişisel verilerin ihlali bildiriminin önemi ve kararda…

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık düzeyinin artmasıyla beraber ilgili kişilerin verileri üzerindeki merakının da paralel şekilde arttığını görüyoruz. Bireyler, artık verilerin kimler tarafından neden tutulduğunu, hangi amaçlarla işlendiğini ve üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını merak ediyor. Bu nedenle de veri sorumlusuna başvuruda bulunup, “hangi verilerimi neden işliyorsun ve kimlere aktarıyorsun” diyerek adeta hesap soruyor. Nitekim Kurul…

KVKK’nın getirdiği yükümlülükleri ihlal eden tüzel kişilerin ifşası ile idari para cezalarında yeniden değerleme oranlarına göre yapılan artışlardan dolayı cezaların üst sınırı iki milyon Türk Lirasına yaklaşsa da o zamanki hali ile üst sınırı bir milyon Türk Lirasını bulan cezaların verilmeye başlanması tüm sektörlerde hareketlenme yaşanmasına yol açtı. Bir anda, özellikle müşterilerini doğrudan gerçek kişilerin…

Resmî Gazete’de 25 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 10. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanun’unda KVK Hukuku düzenlemelerini de oldukça yakından ilgilendiren bir değişiklik yapılmıştır. Değişikliğin gerekçe metninde amacın uygulamada karşılaşılan zorlukları aşmak olduğunu okusak da bunun yeni soru ve sorunlara, hatta bazı boşluklara sebep…

6698 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği zaman hiçbir sektörün iş faaliyeti bu Kanuna uyumlu değildi ve de Kanun’un yürürlüğe uyumun nasıl sağlanacağı tartışmalara neden oldu. Çünkü Kanun’un hükümleri de uygulamadaki sorunları çözmek konusunda yol göstermede yetersiz kalıyordu. İşte bu noktada da uygulamanın şekillenmesi için yol gösterici olarak Kurul kararları ve rehberleri devreye girdi. Kararlar kişisel verilerin…

Page 2 of 5 1 2 3 4 5
logo-footer