Bugünlerde en sık duyduğumuz sorulardan biri: “Whatsapp üzerindeki yazışmalarımız kayıt altına alınmaya başlanacakmış, grupları silip bir daha kurmalı mıyız?” oldu. Sadece soru olarak değil, çözüm olarak da bunu önerenler var. Buna göre, kanunlarda yapılacak değişiklik ile Whatsapp’taki yazı, ses ve görsel iletilerin denetlenmeye başlanacağı ve herkesin “fişleneceği” düşünülüyor. Bunun çözümünün grupları silip yeniden kurmak olduğunu…

Yazı içeriğinde, Covid-19 salgını sebebiyle gündeme gelen, kişisel sağlık verilerinin veri sorumlusu işverenler tarafından işlenmesi üzerine ortaya çıkan sorunlar ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesi kapsamında, kanunun yürürlük tarihinden itibaren, ortaya çıkan sorunlar örnekler verilerek ele alınacaktır. Bu doğrultuda Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin’in 6 Nisan 2020 tarihinde kaleme aldığı “Rahmetlinin Hayatını Kurtaramadık Ama En Azından…

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 15.04.2020 tarihinde daha önce yayımladığı kararlarla benzerlik gösteren iki karar yayımladı. Kararların değerlendirmelerine geçmeden önce belirtmek isteriz ki gerçekten kişisel verilerin korunması hukukuna hakim olunmak isteniyorsa, benzerliklerinden dolayı kararları değerlendirmekten, tartışmaktan ve üzerinde konuşmaktan kaçınılmamalıdır. Çünkü bu hukuk alanı somut duruma göre değerlendirme yapmanın gerekli olduğu (diğer hukuk alanlarına göre daha…

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu, 28 Ekim 2017 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te ve 30 Aralık 2017 tarihli Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yoluna gitmiş ve bu değişikliklere ilişkin yönetmelikler 28 Nisan 2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kişisel veri koruma mevzuatındaki ikinci gelişme ise 17…

Bireylerin temel hak ve hürriyetlerini ilgilendirilen kişisel veriler hakkında zaman içindefarkındalık oluşmuş ve bu çerçevede ulusal ve ulusüstü düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevedekabul edilmiş en geniş kapsamlı ve en güncel düzenleme 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel VeriKoruma Tüzüğüdür (Tüzük ya da GDPR). 95/46/EC sayılı Direktif bilişim teknolojileriningünümüzdeki kadar gelişmiş olmadığı bir dönemde kabul edilmiş olup, amaçlarından…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 27 Mart 2020 tarihinde COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine ilişkin bilinmesi gerekenlere dair bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Kurulun da belirttiği gibi içerisinde bulunduğumuz olağandışı pandemi halinde kişilerin verileri (TC kimlik no, adres, iş yeri, seyahat bilgileri) ve kategorik olarak diğerlerine oranla daha hassas kabul edilen özel nitelikli…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir çok farklı alanda ilke kararlar yayımlamış olup son olarak 18 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de “Sağlık verilerini Kanununun 6’ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından birine dayanmadan üçüncü bir kişiye aktaran veri sorumlusu hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/12/2018 tarihli, 2018/143 sayılı” kararını, “Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine…

€50.000.000 that fined to Google by the French authorities in consequence of the breach of the GDPR demonstrates the GDPR’s quick entrance to the field, which has been in force for only less than a year. Thereby, the first major breach since the GDPR has come into force has been occurred and the administrative fine…

Bu çalışmanın konusunu 27 Haziran 2019 tarihinde TBMM’de görüşülen “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” oluşturmaktadır . Teklif, yirmi maddeden oluşup genel olarak spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacına dayandırılmıştır. Ancak burada söz konusu Teklif’in bütününü değil yalnızca veri koruma hukukuna ilişkin ciddi düzenlemeler içeren ilgili maddesini…

Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olmasına rağmen işleme faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Bir işe giriş sırasında veya bir spor kulübünün yüzme havuzuna yapılacak bir üyelik için istenen sağlık raporu, muayene veya tedavi için başvurduğumuz bir sağlık kuruluşu tarafından toplanan ve kaydedilen veriler, bir çalışanın özlük dosyasında saklanan sağlık bilgileri en fazla karşılaştığımız örneklerdir….

Page 3 of 5 1 2 3 4 5
logo-footer