Kişisel verilerin korunması alanına ilişkin her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı günümüzde, son olarak yine Kurul tarafından bir dizi kamuoyu duyurusunu içeren önemli bir adım atılmıştır. Belirtmeliyim ki, bir hukuk dalının oluşması o konuya özgü bir mevzuat düzenlemesi ve teori oluşturulmasından çok daha öte bir meseledir. Bir hukuk dalının oluşması için pozitif hukuk normlarının düzenlenmesi…

Personal data, protection personal data, Personal Data Protection Act, and more generally, law on protection of personal data have become a popular and much debated field in Turkey in the last two years. For those involved in the matter, the interest dates back to earlier times; nevertheless, regardless of any involvement, everyone is somewhat familiar…

İddia ve savunma dokunulmazlığı, Anayasa’nın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” şeklindeki ifade ile tanınmış ve bir hak olarak anayasal güvence altına alınmıştır. Savunma hakkının kullanılması ve bu anlamda hak arama hürriyetinin sağlanması…

Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (KVKK) ilham kaynağı olan AB kişisel veri koruma hukukunda yakın zamanda önemli bir reform süreci yaşandı. Birliğin kişisel veri koruma hukukunun omurgasını oluşturan 95/46 sayılı Direktif yerine 2016/679 sayılı Genel Kişisel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ikame edildi. GDPR, 95/46…

Cinsel suç kavramından yalnızca ceza kanunlarında yer alan suç tipleri dikkate alınacak olursa cinsel taciz, sarkıntılık, basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırıdan ibaret algılanır. Oysa cinsel suç kavramı bundan geniş ve etkileri açısından ise bunun ötesindedir. Özellikle bilişim devriminden sonra internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması ve özel yaşamlarımız dahil her türlü kişisel verimizin…

Veri sorumlusu kavramı, bizim için artık oldukça bilindik. Zira veri sorumlusu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun adeta kalbinde yer alıyor . Bu hakkın sağlanması ve korunması için merkezi bir role sahip. Ancak o kadar da aşina olmadığımız bir kavram daha var: Ortak veri sorumlusu (joint controllers). 29 Temmuz 2019 tarihinde…

Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda KVKK m. 5/2-c’de yer alan veri işleme şartı gereğince mi işlenecektir? Yoksa bu halde dahi açık rıza alınmasının gerekli olduğu haller mevcut mudur? Bu konuda aşağıda açıklayacağım…

Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri başarmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için yeni ve değerli çözümler sunuyor. Tüm teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler de bir yandan…

Gerçek şu ki: Türkiye henüz; güçlü ve şaşmaz bir adalet sistemini, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı, düzenli ve öngörülebilir, sistematik ve bilimsel bir hukuk hizmetini yakalayabilmiş, topraklarında yaşayan insanlara bunu sağlayabilmiş; modern, gelişmiş ve adil bir ceza adalet sistemine sahip olan bir ülke değil. Bunu söylemek, bu ülkenin vatandaşı, tüm yaşamını ve geleceğini bu ülkede…

Kurulun 18 Eylül 2019 tarihinde yayınlamış olduğu kararında, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri ilgilisine ve Kurula yapılacak bildirimde olması gereken asgari unsurlar konu edilmiştir. Kararda veri ihlali bildiriminin önemi üzerinde durulmuş, KVKK’nın mevcut düzenlemesine yer verilerek bildirimde bulunacak asgari unsurlar belirtilmiştir. Kişisel verilerin ihlali bildiriminin önemi ve kararda…

Page 2 of 7 1 2 3 4 7
logo-footer