Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun (KVKK) ilham kaynağı olan AB kişisel veri koruma hukukunda yakın zamanda önemli bir reform süreci yaşandı. Birliğin kişisel veri koruma hukukunun omurgasını oluşturan 95/46 sayılı Direktif yerine 2016/679 sayılı Genel Kişisel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ikame edildi. GDPR, 95/46…

Cinsel suç kavramından yalnızca ceza kanunlarında yer alan suç tipleri dikkate alınacak olursa cinsel taciz, sarkıntılık, basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırıdan ibaret algılanır. Oysa cinsel suç kavramı bundan geniş ve etkileri açısından ise bunun ötesindedir. Özellikle bilişim devriminden sonra internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması ve özel yaşamlarımız dahil her türlü kişisel verimizin…

Veri sorumlusu kavramı, bizim için artık oldukça bilindik. Zira veri sorumlusu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun adeta kalbinde yer alıyor . Bu hakkın sağlanması ve korunması için merkezi bir role sahip. Ancak o kadar da aşina olmadığımız bir kavram daha var: Ortak veri sorumlusu (joint controllers). 29 Temmuz 2019 tarihinde…

Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda KVKK m. 5/2-c’de yer alan veri işleme şartı gereğince mi işlenecektir? Yoksa bu halde dahi açık rıza alınmasının gerekli olduğu haller mevcut mudur? Bu konuda aşağıda açıklayacağım…

Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri başarmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için yeni ve değerli çözümler sunuyor. Tüm teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler de bir yandan…

Gerçek şu ki: Türkiye henüz; güçlü ve şaşmaz bir adalet sistemini, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı, düzenli ve öngörülebilir, sistematik ve bilimsel bir hukuk hizmetini yakalayabilmiş, topraklarında yaşayan insanlara bunu sağlayabilmiş; modern, gelişmiş ve adil bir ceza adalet sistemine sahip olan bir ülke değil. Bunu söylemek, bu ülkenin vatandaşı, tüm yaşamını ve geleceğini bu ülkede…

Kurulun 18 Eylül 2019 tarihinde yayınlamış olduğu kararında, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri ilgilisine ve Kurula yapılacak bildirimde olması gereken asgari unsurlar konu edilmiştir. Kararda veri ihlali bildiriminin önemi üzerinde durulmuş, KVKK’nın mevcut düzenlemesine yer verilerek bildirimde bulunacak asgari unsurlar belirtilmiştir. Kişisel verilerin ihlali bildiriminin önemi ve kararda…

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık düzeyinin artmasıyla beraber ilgili kişilerin verileri üzerindeki merakının da paralel şekilde arttığını görüyoruz. Bireyler, artık verilerin kimler tarafından neden tutulduğunu, hangi amaçlarla işlendiğini ve üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını merak ediyor. Bu nedenle de veri sorumlusuna başvuruda bulunup, “hangi verilerimi neden işliyorsun ve kimlere aktarıyorsun” diyerek adeta hesap soruyor. Nitekim Kurul…

KVKK’nın getirdiği yükümlülükleri ihlal eden tüzel kişilerin ifşası ile idari para cezalarında yeniden değerleme oranlarına göre yapılan artışlardan dolayı cezaların üst sınırı iki milyon Türk Lirasına yaklaşsa da o zamanki hali ile üst sınırı bir milyon Türk Lirasını bulan cezaların verilmeye başlanması tüm sektörlerde hareketlenme yaşanmasına yol açtı. Bir anda, özellikle müşterilerini doğrudan gerçek kişilerin…

Akıl hastalığı çok uzunca bir süredir, ceza sorumluluğuna etki eden bir hal olarak kabul edilir ve ceza hukuku ile psikoloji bilimlerinin araştırma konularından birini oluşturur. Buna karşılık, akıl hastalığı; ceza hukuku tarihinde bir o kadar da tartışmalı bir konu olarak yer almış, ceza sorumluluğuna etki ettiği kabul edilse de kimi zaman bu etkisinin kabul edilmediği…

Page 3 of 8 1 2 3 4 5 8
logo-footer