Meşru savunma, ceza hukuku denildiğinde aklımıza ilk gelen ve kamuoyunda kendisine en çok yer bulan ceza hukuku kavramlarından birisidir. Bugünlerde ülke gündemine oturan bir olay 1 , meşru savunma kavramını yeniden gündeme getirdi ve güncel bir tartışma olmasını sağladı. Doğrusu bu güncel gelişme, meşru savunmanın yaygın kullanımına karşın, bir o kadar da yanlış bilindiğini de…

Bu yazımızda bekçilerin görev ve yetkilerine ilişkin getirilen düzenlemenin 1982 Anayasası ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında kişi hak ve özgürlükleri üzerindeki etkisi, uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve düzenlemenin gerekliliği hususlarında değerlendirmelerde bulunmaktayız. Bilindiği üzere gündemde olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda ilk 9 maddesi kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi birçok tartışmayı da…

Resmî Gazete’de 25 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 10. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanun’unda KVK Hukuku düzenlemelerini de oldukça yakından ilgilendiren bir değişiklik yapılmıştır. Değişikliğin gerekçe metninde amacın uygulamada karşılaşılan zorlukları aşmak olduğunu okusak da bunun yeni soru ve sorunlara, hatta bazı boşluklara sebep…

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a getirilecek olan yeni düzenlemelere ilişkin Yönetmelik 29 Mart 2020 tarihinde sessiz sedasız Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeleri incelediğimizde hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan, avukatın savunma hakkını tümüyle kısıtlayan, üstelik öncesinde Anayasa Mahkemesi tarafından da Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen aşağıda ayrıntılarıyla değineceğimiz hükmün yeni…

6698 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği zaman hiçbir sektörün iş faaliyeti bu Kanuna uyumlu değildi ve de Kanun’un yürürlüğe uyumun nasıl sağlanacağı tartışmalara neden oldu. Çünkü Kanun’un hükümleri de uygulamadaki sorunları çözmek konusunda yol göstermede yetersiz kalıyordu. İşte bu noktada da uygulamanın şekillenmesi için yol gösterici olarak Kurul kararları ve rehberleri devreye girdi. Kararlar kişisel verilerin…

Bugünlerde en sık duyduğumuz sorulardan biri: “Whatsapp üzerindeki yazışmalarımız kayıt altına alınmaya başlanacakmış, grupları silip bir daha kurmalı mıyız?” oldu. Sadece soru olarak değil, çözüm olarak da bunu önerenler var. Buna göre, kanunlarda yapılacak değişiklik ile Whatsapp’taki yazı, ses ve görsel iletilerin denetlenmeye başlanacağı ve herkesin “fişleneceği” düşünülüyor. Bunun çözümünün grupları silip yeniden kurmak olduğunu…

Yazı içeriğinde, Covid-19 salgını sebebiyle gündeme gelen, kişisel sağlık verilerinin veri sorumlusu işverenler tarafından işlenmesi üzerine ortaya çıkan sorunlar ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesi kapsamında, kanunun yürürlük tarihinden itibaren, ortaya çıkan sorunlar örnekler verilerek ele alınacaktır. Bu doğrultuda Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin’in 6 Nisan 2020 tarihinde kaleme aldığı “Rahmetlinin Hayatını Kurtaramadık Ama En Azından…

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 15.04.2020 tarihinde daha önce yayımladığı kararlarla benzerlik gösteren iki karar yayımladı. Kararların değerlendirmelerine geçmeden önce belirtmek isteriz ki gerçekten kişisel verilerin korunması hukukuna hakim olunmak isteniyorsa, benzerliklerinden dolayı kararları değerlendirmekten, tartışmaktan ve üzerinde konuşmaktan kaçınılmamalıdır. Çünkü bu hukuk alanı somut duruma göre değerlendirme yapmanın gerekli olduğu (diğer hukuk alanlarına göre daha…

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu, 28 Ekim 2017 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te ve 30 Aralık 2017 tarihli Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yoluna gitmiş ve bu değişikliklere ilişkin yönetmelikler 28 Nisan 2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kişisel veri koruma mevzuatındaki ikinci gelişme ise 17…

Bireylerin temel hak ve hürriyetlerini ilgilendirilen kişisel veriler hakkında zaman içindefarkındalık oluşmuş ve bu çerçevede ulusal ve ulusüstü düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevedekabul edilmiş en geniş kapsamlı ve en güncel düzenleme 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel VeriKoruma Tüzüğüdür (Tüzük ya da GDPR). 95/46/EC sayılı Direktif bilişim teknolojileriningünümüzdeki kadar gelişmiş olmadığı bir dönemde kabul edilmiş olup, amaçlarından…

Page 4 of 8 1 2 3 4 5 6 8
logo-footer